Läckö Vänner

Syftet med Vänföreningen är att stödja verksamheten på Läckö Slott genom bidrag till olika klart definierade projekt. Föreningens medlemmar verkar som ambassadörer och sprider positiv information om slottet och de många framgångsrika aktiviteterna där. År 2019 passerade föreningen 1000 medlemmar, under coronapandemin har sedan medlemsantalet minskat men vi hoppas snart vara över 1000 medlemmar igen. Kom med i gemenskapen kring Läckö Slott du också!


Cykelväg till Läckö slott


Nu är arbetet igång!

Ingen har väl undgått att det inte finns cykelväg så man kan ta sig säkert och hållbart ut till Läckö och Spiken, två av Skaraborgs mest besökta destinationer.

För närvarande slutar cykelvägarna i Tolsjö samt Kållandsö, i övrigt har ej
några egna cykelvägar för såväl besökare som lokalbefolkningen att
säkert färdas på. Samtidigt ökar cykelturismen enormt, inte minst mellan Vänern och Vättern.

Förstudie

Vi i Läckö Vänner har därför engagerat oss i denna angelägna fråga och planerat en förstudie i samarbete med den lokala Kållandsöföreningen. Grevillis fond har glädjande beviljat 80 000 kr för denna förstudie, som ska löpa under 2023 och avrapporteras skriftligen till Grevillis fond före årsskiftet.

Samtliga turistchefer i Skaraborgs turistchefsnätverk, samt Kommunal-
förbundets ledning prioriterar cykelvägen till Läckö högst bland alla angelägna cykelprojekt i hela Skaraborg. Motsvarande uppslutning och stöd finns från ledningarna för Turistrådet Västsverige, Vänerleden samt Västkuststiftelsen, som ansvarar för cykelledsutvecklingen i Västsverige. Denna cykelled finns även med som prioriterad cykelled inom Lidköpings kommuns budgeterade satsningar för cykelleder i kommunen enligt principen först till kvarn fr o m 2025.

Förstudiens arbetssätt

De viktigaste framgångsfaktorerna är följande:
• Att arbetet ska ske nerifrån och upp, där våra stigfinnare från Kållandsöföreningen är de enda som ska ha direkt kontakt och förankring med markägare och övriga lokalt berörda.
• Att arbetet ska ske utifrån och in till fastlandet i tre etapper.
• Att hushålla med resurserna såväl ekonomiskt som personellt.

Arbetet har rullat igång

En styrgrupp av intressenterna har bildats, där undertecknad är projektledare från Läckö Vänner. Redan har två engagerade arbetsmöten hållits och våra lokala stigfinnare har redovisat alternativa vägval, som styrgruppen fattat inriktningsbeslut om enligt ovanstående framgångsfaktorer. Under juni kommer vi även få kompetent benchmarking med andra cykelleder i Sverige, samt sakkunniga på kommun och Länsstyrelse, för att kunna lyckas.
Vi har fått mycket positiv respons från alla håll, så här långt. Vi söker gärna samarbete med ortsbor och markägare, som kan bidra med kloka inspel och förslag till förverkligande.
Hittills känns det för att citera fältmarskalken Mannerheim i finska vinterkriget: ”Inte ens en hel armé kan stoppa en bra idé när tiden är mogen.”
Carl Henrik Ohlsson

En dag på slottet i september 2021